?

Log in

No account? Create an account
Prrrt__love's Journal [entries|friends|calendar]
Prrrt__love

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[07 Oct 2005|03:26pm]

diarrhoea
mwrup!
ik stap eruit.
ik stop half met Lj!
1 Asse *Own my ass

Wij [26 Sep 2005|06:01pm]

insanity___


 


#Collapse )

9 Asses *Own my ass

[22 Sep 2005|06:26pm]

kleinehiena
ja, misschien is het een beetje ontoepasselijk, maar
wij hebben een nieuw stelletje in huis!Collapse )
2 Asses *Own my ass

[16 Sep 2005|07:54pm]
hippeshit
ook hier ga ik weg.
ik gooi de niet-zo-actieve communities weg.
en er is niet echte liefde meer bij mij:P
xx
2 Asses *Own my ass

[27 Jul 2005|12:59pm]

lillybilly
8 Asses *Own my ass

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]